Kodade juhtorganid on sama erinevad kui kojad ise. Siin on lühiülevaade kõigi kodade struktuurist ja juhtimisest.


Ulringi koda juhib Tribunal, kuhu kuulub alati 6 liiget. Kõik tribunali liikmed on kindral-komandörid või kindralid ning pikaajalise sõjalise kogemusega. Tribunal on oma otsustes väga autokraatlik, kus mõne liikme häälel on vastavalt tema saavutustele ja staatusele tähtsam kaal kui teistel. Tribunali väljendused on tihti järsud ja konkreetsed ning Tribunal muudab harva oma otsuseid. Uuteks Tribunalideks määratakse, olemasoleva Tribunali poolt, väärilisi Ulringi koja liikmeid ainult mõne olemasoleva Tribunali hukkumisel või erru minekul. Tribunal on otsustamises harilikult kiire ja efektiivne.

Isorfini koda juhib 11-41 liikmeline Kolleegium. Kolleegium on alati paaritu arvuline ning selle tööpõhimõte ülimalt demokraatlik. Otsustusprotsessidele eelnevad pikad diskussioonid ja süsteemsed vaidlus- ning väitluskohtumised ning otsus võetakse lõpuks vastu häälteenamuse põhimõttel. Kolleegiumi liikmeks saab valida ükskõik millist teenekat Isorfini liiget, kes oma kanditatuuri tõstatab. Valiku teeb Isorfini rahvakogu mis koosneb kõigist vabadest Isorfini liikmetest. Pidevad "valimised" (ja sellega kaasnevad debatid ning diskussioonid) on väga tavapärane asi Isorfinis. Kolleegium on oma otsustes mõnikord veidi aeglane ja kohmakas ning tihti sisaldavad nende otsused tervet hulka poliitilisi lisaklausleid. Pretsedendil on oluline osa otsuste vastu võtmisel ja pretsedente tuuakse väga tihti ka argumentideks.

Téndiri koda juhib 3 liikmeline Triumviraat. Otsustuspõhimõtted on täiesti tundmatud, teada on, et iga Triumviraat võib ainuisikuliselt koda kõigis küsimustes esindada. Triumviraatide isikud ja nende määramise põhimõtted on täiesti tundmatud. Triumviraadi otsused tehakse teatavaks läbi Kapiitli mis on lihtsalt administratiivseks üksuseks Triumviraadi ja muu maailma vahel. Triumviraadi otsustusprotsess sõltub ainult ja ainult nende agendast, kui on kasulik viivitada siis viivitatakse kui on kasulik hetkega otsustada, otsustatakse hetkega. Triumviraadi otsused on väga erinevad ning tihti mitte pretsedentidel põhinevad, see, et Triumivraat on korduvalt üht moodi otsustanud, ei tähenda, et ta seda ka tulevikus teeks.

Elil-Gandiri koda juhib Piiskopkond. Piiskopkonda kuulub alati 9 liiget, kellest igaüks on ühe jumaluse Piiskop Elil-Gandiri kojas. Piiskopiks valimine tähendab automaatselt ka Elil-Gandiri juhtorganisse valimist. Piiskopkond võtab otsuseid vastu häälteenamuse põhimõttel, ent käibel on ka vastuhääletuse põhimõte mis lubab oma hääle anda kas eelnõu poolt või mõne teise hääle tühistamiseks. Kuna suhted erinevate preesterkondade vahel on suhteliselt selged, siis sõltuvalt asjaoludest on harilikult teada millisele Piiskopile otsustus langeb kuna ülejäänud tühistavad üksteist vastuhäältega. Piiskopkond otsustab küsimused suhteliselt operatiivselt. Samal põhjusel aga on nende otsused üsna etteaimatavad ja muutumatult jäigad.

Eowélithi koda juhib Konvent, kuhu kuulub 2 - 100 liiget. Konvent on väga amorfne valitsusorgan, kuhu liitutakse ja kust eemaldutakse rohkem vastavalt soovile kui mingile kindlale mandaadile. Konvent on laias laastus valitav aga valimist korraldatakse rahva üldkogunemise käigus iga kord ja siis kui seda peaks vaja minema. Mingit konkreetset süsteemi ei ole. Samuti on Konvendi istungid harilikult üsna avalikud, kus osaljead (ja nende abilised või tuttavad) liituvad ja eemalduvad vestlusest. Kriitilisemates asjades mis vajavad delikaatsust, moodustab Konvent komiteesid või määrab otsustusi indiviididele. Oma olemuselt on Konvendi otsused tihti muutuvad ja sama otsust võidakse korduvalt ümber hinnata.

Caliomir koda juhib Suurgild. Suurgildi kuulvad viie põhilise gildi suurmeistrid, need viis gildi on sepad, juveliirid, muusikud, arhitektid ja ehitajad, kaupmehed. Saades ühe tähtsama gildi suurmeistriks, saadakse automaatselt ka koja juhtkonda. Suurgildis on juhtimine ära jagatud vastutusalade järgi, erinevate küsimuste korral otsustavad asju erinevate gildide suurmestrid. Kui on vaja ühiseid otsuseid vastu võtta siis toimub see lihthäälteenamuse alusel, salajasel hääletusel. Suurgild on suhteliselt liberaalne valitsusvorm kuigi võib mõnikord vastu võtta üsna emotsionaalseid otsuseid.

Haralase koda juhib Raad, mis koosneb 3 - 12 Delegaadist. Delegaadid on valitavad ning neid valitakse uuesti iga 8 aasta tagant. Igale delegaadile valitakse ka asetäitja kes delegaadi hukkumise või võimetuse korral, tema koha Raes üle võtab. Delegaadid valivad esimese asjana, enda hulgast Raemeistri kes juhib, sealt edasi, Haralase koja igapäevast tegevust. Nii on kogu võim kojas, tehniliselt ühe isiku käes. Raemeistri tähtsus Haralases on väga suur ning tegu on äärmiselt prominentse isikuga. Samas reaalsuses käib Raad otsustamiseks siiski igapäevaselt koos ning Raemeister kuulab ära ja arvestab teiste Delegaatide arvamusi. Haralase koda on tuntud ülima neutraliteedi poolest, Raad ei sekku kunagi teiste kodade siseasjadesse ja ka kodade vahelistes konfliktides eelistab ta pigem neutraalseks jääda.